Wethouder Oosters laat zich chanteren door evenementen business

In Amsterdam zijn de geluidnormen nu al een aantal jaren minstens 10 dB lager dan Utrecht. Toch wil wethouder Eva Oosters vasthouden aan de Utrechtse geluidnormen die dus maar liefst 10 dB hoger liggen. En waarom doet ze dat ?
Omdat de evenementen business de wethouder chanteert.
Even wat citaten afkomstig van de evenementen organisatoren:

Er is veel zorg bij de organisatoren over geluidsbeheersing. Voor hen voelt de beperking niet evenwichtig en sommigen geven aan dat 80dB(A) al echt een uitdaging is op de kleine locaties in de binnenstad als Stadhuisplein, Domplein en Lucas Bolwerk. Lagere normen voor deze evenementen op deze locaties is niet mogelijk. Ook wordt meerdere keren de zorg geuit over de haalbaarheid van het omlaag schroeven van het maximale geluid (80db) na 23:00 uur.”

“Een geluidsbeperking van 80dB is wel echt een uitdaging, evenementen zoals de Sint
Maartenparade zijn niet te doen binnen deze begrenzing.”

Deze verlaging van de huidige norm zal zeer grote gevolgen hebben voor het
evenementenlandschap van Utrecht. Dit is ook gebleken uit een eerder onderzoek van de VEU ten tijde van de burgeragendering evenementengeluid. De uitkomsten daarvan werden door
onafhankelijk onderzoek(1) van de gemeente ook onderschreven. In reactie op dit rapport hebben veel van onze leden dit ook nogmaals aangegeven. Met deze waarden kan hun evenement niet meer doorgaan.

Tevens is het verlagen van de norm vanuit een veiligheidsperspectief niet wenselijk. Indien het geluid bij een muziekevenement zo laag staat dat de bezoekers het slecht kunnen horen, wat bij deze norm voor een groot deel het geval zal zijn, zullen deze een grote publieksdruk richting het podium opleveren.”

Dat verlaging van de geluidnorm met 10 dB best kan blijkt al jaren het geval in Amsterdam en andere steden. Het aantal evenementen is daar niet afgenomen. Ook is er vanwege een lager geluidniveau ook nooit een veiligheidsissue geweest. Uiteindelijk passen organisatoren en publiek zich gewoon aan.
Maar wethouder Eva Oosters laat zich chanteren en is bang dat er met minder geluid minder evenementen in Utrecht gehouden zullen gaan worden. En zo laat ze de bewoners met grote regelmaat in de herrie zitten.

(1) dit was geen onafhankelijk onderzoek maar een onderzoekje uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Utrecht

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ruim 1100 klachten over geluid evenementen in 2023

Onder andere via een WOO-verzoek hebben we een overzicht gekregen van klachten die in 2023 bij de gemeente Utrecht zijn binnengekomen over geluidsoverlast van evenementen. Eerst kregen we een overzicht van slechts 190 klachten maar uiteindelijk bleken het er dus veel meer te zijn.
Of alle klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen nu boven water zijn is overigens nog maar de vraag. Daarnaast zullen er ook nog klachten zijn binnengekomen bij de politie, maar die hebben we niet opgevraagd. Zeker is wel dat deze klachtenberg maar het topje van de ijsberg is. Veel mensen klagen niet meer omdat er toch niets mee gedaan wordt of mensen weten niet waar of hoe ze kunnen klagen.
De meeste klachten kwamen binnen over een klein aantal grote evenementen.
De top10 ziet er zo uit:

Verknipt 206
Smeerboel 178
Strand 84
Central Park 67
Soenda 57
Lief 27
Sneeuwbal 21
Hide 16
Loose End 15
Summum 14

Deze top10 maakt 60% uit van het totale aantal klachten.
Doordat klachten op verschillende manieren bij de gemeente binnenkomen heeft de gemeente zelf geen goed overzicht van het totale aantal klachten.
Maar dat vinden ze kennelijk ook helemaal niet belangrijk.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Geluidniveau´s op festivals niet verlaagd

Als het aan het stadsbestuur (college van B&W) ligt worden de geluidnormen bij evenementen in Utrecht, onder druk van de festivalorganisaties, niet verlaagd.
Dat betekent dat onderstaand artikel uit de Volkskrant in 2009, met een belangrijke waarschuwing voor festivalbezoekers, nog steeds actueel is.

klik op bovenstaand artikel voor een leesbare vergroting

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Peutz gooit naam te grabbel

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Bureau Peutz een onderzoeksrapport opgesteld met de huidige inzichten omtrent de beoordeling van evenementengeluid en advies voor inpassing daarvan binnen het Utrechtse evenementenbeleid.

Eén van de onderwerpen die vrijwel geheel buiten beschouwing zijn gelaten is het gezondheidsaspect. En dat terwijl gemeente Utrecht geluidnormen wil baseren op gezondheid (zie Gezondheidsnota). Er is dus niet alleen geen aandacht voor de gezondheidseffecten voor omwonenden van festival locaties die geluidsoverlast ervaren maar ook niet voor gehoorbeschadiging die festivalbezoekers kunnen oplopen. Een advies van de Gezondheidsraad om het geluidniveau voor bezoekers te maximeren op 100 dBA staat slechts in een voetnoot vermeld met de opmerking dat festivalorganisatoren daar niet aan willen. Een advies van de landelijke GGD’en om het geluidniveau voor festivalbezoekers om laag te brengen naar 92 dBA blijft geheel onbesproken.

De rapporteur van Peutz slaat ook volledig de plank mis door te stellen dat de geluidsisolatie van de gevel van woningen in Utrecht meestal hoger is dan 25 dB. Wij hebben daar diverse rapporten tegen in gebracht waaruit blijkt dat deze aanname allerminst realistisch is. Zo is er bijvoorbeeld in Gouda onderzoek gedaan door een andere medewerker van Peutz. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat 63% van de onderzochte woningen een geluidsisolatie had die lager is dan 20 dB. Het Geluidburo deed onderzoek in Amsterdam en daar bleek 50% van de woningen een geluidsisolatie te hebben die lager was dan 20 dB. Ook in de Utrechtse Nobelstraat bleek onlangs dat 63% een geluidsisolatie had van minder dan 20 dB. Van alle onderzoeken had niet meer dan 5% een geluidisolatie hoger dan 25 dB. Dat is dus meer uitzondering dan regel maar desondanks meent Peutz dat het Utrechtse beleid op de uitzondering gebaseerd kan worden.

Het Akoestisch adviesbureu Peutz was ooit een zeer gerenommeerd adviesbureau maar met dit soort tegenstrijdigheden hebben ze hun naam te grabbel gegooid.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Geluidwetgeving is verplaatst

Tegelijk met het inwerking treden van de Omgevingswet per 1-1-2024 is alle regelgeving met betrekking tot geluid verplaatst. Zo ook het Activiteitenbesluit milieubeheer waarnaar op deze website diverse malen is verwezen. Het Activiteitenbesluit is vooral opgegaan in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). Met behulp van onderstaand overzicht kun je de belangrijkste artikelen in de 4e kolom terugvinden op hun nieuwe plaats.

Het Bkl kun je hier raadplegen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041313/2024-01-01#Hoofdstuk5_Afdeling5.1_Paragraaf5.1.4_Sub-paragraaf5.1.4.2

Geplaatst in horeca | Een reactie plaatsen

82% van jongeren vindt harde muziek niet belangrijk

Uit een onderzoek van omroep WNL is gebleken dat ruim 82% van de respondenten  een feest niet direct door de harde muziek geslaagd vindt. Slechts 18 procent vindt harde muziek wel een vereiste voor een geslaagd feestje.

Festival organisatoren willen wel altijd harde muziek omdat ze menen dat “het publiek” dat belangrijk vind en bij minder harde muziek er minder kaartjes verkocht worden. Zij hebben dat echter nooit onderbouwd. Festivalorganisatoren hebben vooral andere belangen. Bij harde muziek wordt er meer drank verkocht.

Dit hoge percentage is overigens niet nieuw. Uit eerder onderzoek in 2007, 2010 en 2012 was ook al gebleken dat 80% van de bezoekers van festivals en horecagelegenheden de muziek als te hard ervaart.

Geplaatst in evenementen, horeca | Een reactie plaatsen

Vergunningen festivals onterecht verleend

Naar aanleiding van bezwaarschriften van omwonenden en de Utrechtse Stichting tegen geluidsoverlast heeft het college van B&W geoordeeld dat de vergunningen voor Verknipt en Central Park ten onrechte zijn verleend. In de besluiten staat dat er onvoldoende informatie was om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.
Beide festivals in juni 2023 gaven in de hele stad overlast. In de gemeenteraad zijn er zowel mondelinge als schriftelijke vragen over gesteld. In juni beweerde de wethouder nog dat er bij Verknipt geen geluidsnormen zijn overschreden. Dat blijkt nu, ook volgens het college, dus niet te kloppen. De overschrijding van de geluidsnormen voor beide festivals was ca. 10 dB.
Beide festivals hebben al plaatsgevonden dus in die zin lijkt dit nieuwe inzicht van de gemeente geen enkel effect te hebben. Toch kan het wel invloed hebben op de vergunningverlening in de komende jaren. Ook kunnen de organisatoren, resp. R&M events uit Weesp en US Productions uit Veghel, nog in beroep gaan bij de rechtbank. Festival Verknipt 2024 is volgens de organisatoren nu al uitverkocht.
De geluidnormen bij buitenevenementen in Utrecht zijn sinds 2009 niet gewijzigd. De wijze van vergunningverlening was steeds op de zelfde informatie gebaseerd. Dit nieuwe besluit betekent daarmee dus ook dat de overschrijdingen al jaren aan de gang waren en steevast door de wethouder ontkend werden.

Burgemeester Dijksma bij het Verknipt festival in 2021 waar ook al veel gedoe over is geweest

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

Verknipt maakte wel te veel herrie

Volgens wethouder Eva Oosters overschreed het Festival Verknipt bij de plas Strijkviertel in juni geen geluidsnormen. Maar dat blijkt niet te kloppen.
De UStG deed een WOO-verzoek naar de meetrapportages van geluidmetingen die uitgevoerd zijn tijdens dit festival. Daaruit is gebleken dat de organisatie zelf op 25 meter van het podium geluidniveau´s heeft gemeten tot 100 dBA. Vervolgens kun je uitrekenen dat het geluidniveau op 100 meter dan 12 dB lager is. Dat is dan een geluidniveau van maximaal 88 dBA op 100 meter afstand.
Volgens de Utrechtse beleidsregel geluid bij buitenevenementen mag er echter in parken op 100 meter van het podium slechts 80 dBA aan geluid zijn. Dat is dus een overschrijding van 8 dBA.
Omdat alleen in dBA is gemeten en niet in dBC zal de overschrijding nog meer zijn geweest. De muziek die hier gemaakt werd bevatte immers veel bassen. Naar schatting zal daardoor de overschrijding van het maximaal toegestane geluid tenminste 10 dBC zijn geweest.
Dat geluidsnormen zouden worden overschreden was al te voorzien aan het zgn. geluidsplan dat bij de vergunningaanvraag was ingediend. Maar de ambtenaren die dat moeten beoordelen hebben er geen verstand van of hebben daar niet moeilijk over gedaan.

De vergunningverlening vindt elk jaar op dezelfde manier plaats. Met andere woorden: het festival Verknipt overschrijd al jaren de maximaal toegestane geluidniveaus uit de gemeentelijke beleidsregel.


Tijdens een raadsvergadering op 15 juni werden er mondelinge vragen gesteld over de geluidsoverlast. Wethouder Eva Oosters (Student&Starter) beweerde toen dat er op de plekken waar gemeten is geen geluidnormen waren overschreden. Maar op 100 meter afstand van het podium is niet gemeten terwijl daar een overschrijding te verwachten was. Door zo stellig te beweren dat er geen geluidnormen zijn overschreden heeft ze de gemeenteraad onjuist geïnformeerd. In vroeger tijden was dat een doodzonde en trad een wethouder af.

Geplaatst in evenementen | Een reactie plaatsen

“Gezonde stad voor iedereen”

De gemeente Utrecht werkt aan een gezonde stad voor iedereen. Onderzoek toont aan dat als je lange tijd te veel hinder hebt van geluid, dit de gezondheid kan schaden. We willen daarom graag weten welke ideeën en ervaringen bewoners hebben met geluid(hinder) en trillingen. De resultaten gebruiken we voor gemeentelijk beleid.

Dit zijn mooie woorden op de website van de gemeente Utrecht. Uitkomst van het onderzoek was onder meer dat 84% van de 3485 panelleden vindt dat een stille plek rondom het huis belangrijk is. Dan zou je denken dat dat is terug te vinden in de Ontwerpnota Geluid en Trillingen dat de opvolger moet worden van de Utrechtse Geluidnota. Deze Geluidnota dateert uit 2007 en heeft sindsdien het geluidbeleid bepaald.

Maar het tegendeel blijkt het geval. De nota gaat er juist van uit dat 5 dB meer geluid van bedrijven rondom het huis toelaatbaar moet zijn. Ook terrassen mogen (onder voorwaarden) meer geluid gaan maken.

Tot 10 juli kan een ieder op de nieuwe Geluidnota reageren.

UPDATE: onze  zienswijze ontwerp Geluidnota

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Herrie op de Nobelstraat

Bij onbemande metingen in de Nobelstraat is gebleken dat daar in de nacht tot wel 4 dBA meer geluid is dan overdag. “Normaal” is er op straat in Nederland in de nacht ca. 10 dBA minder geluid dan overdag. De Nobelstraat is daar dus een uitzondering op.
De meetwaarden waren als volgt:

Lday (7 – 19 u) 65
Levening (19 -23 u) 62
Lnight 23 – 7 u) 64
Lden 71

In het weekeinde liepen de gemiddelde geluidniveau’s gedurende de hele nacht zelfs op tot 69 dBA. Deze hoge geluidniveau’s in de nacht bij woningen zijn extreem in Nederland.

Schiphol

Zo ervaren zelfs omwonenden rond Schiphol nog lang niet dergelijke hoge geluidniveau’s in de nacht:

Bewoners rond Schiphol hebben onlangs de Nederlandse staat gedagvaard om de geluidsoverlast rond Schiphol omlaag te krijgen.

Geluidpieken

Op uitgaansavonden zijn er bijna elke minuut pieken gemeten van meer dan 70 dBA
waardoor vrijwel alle bewoners die aan de voorzijde slapen bijna elke minuut
slaapverstoring zullen ervaren.
Anders gezegd, er kan gewoon niet geslapen worden in slaapkamers aan de voorzijde.
Omdat er ook pieken zijn van 100 dB zouden alle woningen een gevelisolatie moeten
hebben van 60 dB. Ter indicatie: een betonnen muur van 30 cm dikte, dus zonder
ramen, haalt deze geluidsisolatie nog niet.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen